Sergio Osmeña

State of the Nation Address 1945: Sergio Osmeña